نجات یافتگان در شبکه تلويزيونی آلباني

نجات یافتگان در شبکه تلويزيونی آلباني

با مصاحبه اين عزيزان در شبکه تلویزیونی در آلبانی، تمامی كارهايي كه مریم رجوی در اين 4 سال در این کشور کرد و پول هایی که بی دریغ خرج نمود به باد رفت. نجات یافتگان اکنون دریافته اند که اگر با هم باشند همه كارها به خوبی پيش ميرود.