محدود سازي برای كنترل نیرو در فرقه رجوی

محدود سازي برای كنترل نیرو در فرقه رجوی

فرقه هميشه براي مسائل مختلف به نفراتش دروغ ميگفت و همه چيز را تحت نداشتن پول سر پوش ميگذاشت. اين درحالي بود كه فرقه ميليونها دلار هزينه و خرج برای مهماني ها در آلباني می کرد.