چه کسی هزینه اردوگاه سوم مجاهدین خلق را داده است؟ و چرا؟
افشاگری علیه مجاهدین خلق در بزرگترین شبکه تلویزیونی آمریکا

چه کسی هزینه اردوگاه سوم مجاهدین خلق را داده است؟ و چرا؟

گزارش ما نشان میدهد که اعضای حلقه درونی رئیس جمهور ترامپ، شامل جولیانی و بولتون، روابط عمیقی با یک گروه ایرانی دارند که زمانی به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی شده بود.