آخرین فرصت برای نجات
لطفا اطلاع رسانی کنید

آخرین فرصت برای نجات

واقعیت روشن اینست که این آخرین فرصت برای نجات و دستیابی به رهایی و آزادی برای نیروهای گرفتار در فرقه رجوی است.